Skip to content

รูปแบบงานบริการ

  รูปแบบงานบริการ ของ บริษัท มาเธอร์ อินเตอร์-เทรด จำกัด

  • รูปแบบที่ 1 การเรียกให้เข้าบริการครั้งแรก (The First Call Out)
   1. เข้าดำเนินการตรวจเช็ค
   2. ถ้าการตรวจเช็คพบว่า รถยกสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ไม่มีการเสนอราคาเก็บประวัติรถยกไว้)
   3. ถ้าต้องการตรวจเช็คพบว่า ต้องมีการปรับ, เปลี่ยน, แก้ไข หรือ คาดว่าต้องทำการ ปรับเปลี่ยน, แก้ไขในอนาคต ต้องทำการเสนอราคาให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำให้ใช้งานได้ปกติซึ่งการตัดสินใจขึ้นอยู่กับลูกค้า
  • รูปแบบที่ 2 การเรียกให้เข้าบริการ นอกเหนือจากรูปแบบที่ 1
   งานเร่งด่วน, รถเสีย ให้สอบถามหาสาเหตุก่อนเข้าไปแก้ไข, ถ้าสามารถแนะนำให้ลูกค้าแก้ไขเองได้ ให้ปฏิบัติเพื่อประหยัดค่าใช่จ่ายให้ลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าให้เข้าไปแก้ไขทันทีต้องปฏิบัติดังนี้:

   1. สอบถามผู้มีอำนาจตัดสินใจในการสั่งงานนี้กับลูกค้า
   2. ขอใบ P/R (ถ้าสามารถออกให้ได้)
   3. เตรียมอะไหล่ให้พร้อม (กรณีแก้ไขได้ภายใน 1 วัน)
   4. เข้าตรวจเช็คหาสาเหตุและวิธีการให้แน่ใจ (กรณีแก้ไขไม่ได้ภายใน 1 วัน ต้องรออะไหล่)
   5. ลูกค้าเซ็นรับใบรายงานการบริการ
   6. รูปแบบนี้ ทางบริษัทฯ ต้องคิดค่าบริการ
  • เงื่อนไขการคิดค่าบริการตามระยะทาง
   1. ในเขตพื้นที่ระยะทาง ระหว่าง บริษัท มาเธอร์ฯ กับลูกค้า คิดราคา …….. กม. คือ …….. บาท / คัน / ครั้ง เฉพาะการตรวจเช็ค ทุกระบบ 30 รายการ
   2. นอกเขตพื้นที่ ตามข้อที่ 1 ให้พิจารณา และแนะนำเสนอลูกค้าก่อนเข้าบริการ