/** * The Header for our theme. * Displays all of the section and everything up till
* * @package zerif-lite */ Why us? – Mather Inter-Trade Co.,Ltd.
สิงหาคม 22, 2016

Why us?

LOGOทำไมจึงเลือกการบริการของ “Mather”

เมื่อสถานประกอบการมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายการผลิต และปรับองค์กรให้เล็กลง หรือมีใบสั่งซื้อต้องเพิ่มผลผลิตให้ทันกับเวลาที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม รถ Forklift ที่ต้องซ่อมบำรุงเมื่อต้องใช้งานหนัก หรือ การซื้อเครื่องใหม่เพื่อทดแทนของเดิม “Mather” มีบริการให้เช่ารถ Forklift สภาพดี ลดปัญหาเก่าๆที่ท่านมักประสบปัญหาการซ่อมแล้วซ่อมอีก หรือ การเช่าซื้อ ที่ท่านสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินพร้อมเงื่อนไขที่เกินความคาดหมายของท่าน เมื่อท่านเลือก “Mather” ที่มีประสบการณ์ด้านการบริการหลังการขาย / การซ่อมบำรุงที่ติดตามผลได้ (Maintenance / Repair Record) โดยทีมงานช่างระดับมืออาชีพ / การบริการรวดเร็วทันใจการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นหลังการบริการซ่อมบำรุง

การว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อลดปัญหา และ ทำงานในส่วนที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีทักษะในการขับรถ Forklift สามารถแก้ไขปัญหารถเสียในเบื้องต้นได้ รวมถึงการได้รับการอบรม เรื่องความปลอดภัย (Safety Defensive Course) อีกด้วย นอกจากนี้ยังรับประกันคุณภาพงานเกิดจากการชำรุดเสียหายที่สอบสวนได้ สามารถปรับตามเปอร์เซ็นต์งาน ทำให้ในสถานประกอบการของท่านได้รับงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานประจำมีน้อยลง เมื่อต้นทุนการผลิตลดลง สินค้าขายได้มากขึ้น ผลตอบแทนพนักงานก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ สถานประกอบการจำนวนมากจึงนิยมว่าจ้าง บริษัทผู้รับเหมาให้บริการรับถ่ายสินค้า หรือ พนักงานขับรถ Forklift ผู้มีทักษะในการขับขี่เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ

***เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักในการประหยัดค่าใช้จ่าย และ ได้รับผลกำไรได้มากยิ่งขึ้นในภาวะ การแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบัน***

บ.มาเธอร์ ฯ ให้บริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร?

บริษัท มาเธอร์ อินเตอร์-เทรด จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการบริการ ให้เช่า เช่าซื้อ จำหน่ายอะไหล่ และมีการอบรมเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ของ “Mather” มีคุณภาพคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งมีระบบบริหารหลังการขาย ที่เข้าใจทุกปัญหาที่เกิดทางด้านรถโฟล์คลิฟท์ และ เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม สำหรับพนักงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ “Mather” ทุกคน ได้รับการดูแลเอาใส่เป็นอย่างดี มีสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนทุกหน่วยเป็นประจำทุกเดือน สำหรับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ในระหว่างการทำงานจะจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกซ้อมผจญเพลิง การเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง และประวัติของรถโฟล์คลิฟท์ทุกคัน และการเข้าร่วมหลักสูตรแผนฉุกเฉินที่บริษัทผู้ว่าจ้างจัดขึ้น และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำทุก 3 เดือน รวมทั้งการมอบรางวัลให้แก่กลุ่มที่ชนะเลิศด้วย

บริษัทฯ ได้จัดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงานทุกคน และสามารถขอเบิกได้ทุกเวลา เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ อุปกรณ์ที่อุดหู และที่กรองอากาศ เป็นต้น ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องได้รับการแก้ไขในทันที ฝ่ายบริการของบริษัทฯ จะเดินทางไปแก้ไขปัญหาในทันที และการติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ จะทำให้การทำงานระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้างเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อวัดผลการบริการ

LINE_P20160806_095029487